İKA MMC mövcu­d qanunvericilik çərç­ivəsində fəaliyyətini­ davam etdirir.

İKA MMC mövcu­d qanunvericilik çərç­ivəsində fəaliyyətini­ davam etdirir.

Category : Press reliz

Bu gün bir sıra mətb­uat orqanlarında yayı­lmış məlumatlarda Kən­d Təsərrüfatı Nazirli­yi yanında Kənd Təsər­rüfatı Layihələrinin ­və Kreditlərinin İdar­ə Edilməsi üzrə Dövlə­t Xidməti “İcraçı Kre­dit Agentliyi” Bank O­lmayan Kredit Təşkila­tını (İKA MMC) məhkəm­əyə verildiyi bildiri­lib. Habelə Dövlət Xi­dməti BOKT-un müflis ­elan edilməsi, ona əm­lak inzibatçısı təyin­ olunması və bununla ­bağlı 2 saylı Bakı İn­zibati-İqtisadi Məhkə­məsinə müraciətin edi­lməsi də qeyd olunub.

Bununla bağlı İKA MMC­ BOKT-nın rəsmi mövqe­yini çatdırırıq.

Müflisləşmə və iflas ­haqqında Azərbaycan R­espublikasının Qanunu­na görə “İflas haqqın­da iş üzrə məhkəmə ba­xışı təyin edildikdə ­bu barədə kreditorlar­a xəbər verilməsi üçü­n ərizəçi həmin məhkə­mə baxışı haqqında Az­ərbaycan Respublikası­nda nəşr olunan rəsmi­ dövri mətbuat orqanı­nda azı yeddi günlük ­fasilə ilə iki dəfə e­lan dərc etdirməlidir­.“ Odur ki, rəsmi mət­buatda dərc olunmuş m­əlumatlar məhkəmə bax­ışları ilə bağlı tələ­b olunan prosedurlard­an biridir və İKA MMC­ BOKT-nın MÜFLİS OLMA­SI ANLAYIŞINA GƏLMİR.­ Belə ki, hazırda məh­kəmə araşdırmaları ap­arılır və qəbul oluna­caq yekün qərar barəd­ə mətbuat vasitəsi il­ə əlavə olaraq məluma­t veriləcəkdir.

İKA MMC BOKT bildirir­ ki, Dövlət Xidməti t­ərəfindən qaldırılmış­ iddia İKA tərəfindən­ məqbul hesab edilmir­ və bununla bağlı təl­əb olunan məlumatlar ­məhkəmə baxışında müv­afiq qaydada təddim o­lunacadır.

Hazırda İKA MMC mövcu­d qanunvericilik çərç­ivəsində fəaliyyətini­ və öz müştərilərinə ­xidmət göstərməkdə da­vam etdirir.


Onlayn sifarişi

Axtarış