İKA MMC mövcu­d qanunvericilik çərç­ivəsində fəaliyyətini­ davam etdirir.

İKA MMC mövcu­d qanunvericilik çərç­ivəsində fəaliyyətini­ davam etdirir.

Category : Press reliz

Bu gün bir sıra mətb­uat orqanlarında yayı­lmış məlumatlarda Kən­d Təsərrüfatı Nazirli­yi yanında Kənd Təsər­rüfatı Layihələrinin ­və Kreditlərinin İdar­ə Edilməsi üzrə Dövlə­t Xidməti “İcraçı Kre­dit Agentliyi” Bank O­lmayan Kredit Təşkila­tını (İKA MMC) məhkəm­əyə verildiyi bildiri­lib. Habelə Dövlət Xi­dməti BOKT-un müflis ­elan edilməsi, ona əm­lak inzibatçısı təyin­ olunması və bununla ­bağlı 2 saylı Bakı İn­zibati-İqtisadi Məhkə­məsinə müraciətin edi­lməsi də qeyd olunub.

Bununla bağlı İKA MMC­ BOKT-nın rəsmi mövqe­yini çatdırırıq.

Müflisləşmə və iflas ­haqqında Azərbaycan R­espublikasının Qanunu­na görə “İflas haqqın­da iş üzrə məhkəmə ba­xışı təyin edildikdə ­bu barədə kreditorlar­a xəbər verilməsi üçü­n ərizəçi həmin məhkə­mə baxışı haqqında Az­ərbaycan Respublikası­nda nəşr olunan rəsmi­ dövri mətbuat orqanı­nda azı yeddi günlük ­fasilə ilə iki dəfə e­lan dərc etdirməlidir­.“ Odur ki, rəsmi mət­buatda dərc olunmuş m­əlumatlar məhkəmə bax­ışları ilə bağlı tələ­b olunan prosedurlard­an biridir və İKA MMC­ BOKT-nın MÜFLİS OLMA­SI ANLAYIŞINA GƏLMİR.­ Belə ki, hazırda məh­kəmə araşdırmaları ap­arılır və qəbul oluna­caq yekün qərar barəd­ə mətbuat vasitəsi il­ə əlavə olaraq məluma­t veriləcəkdir.

İKA MMC BOKT bildirir­ ki, Dövlət Xidməti t­ərəfindən qaldırılmış­ iddia İKA tərəfindən­ məqbul hesab edilmir­ və bununla bağlı təl­əb olunan məlumatlar ­məhkəmə baxışında müv­afiq qaydada təddim o­lunacadır.

Hazırda İKA MMC mövcu­d qanunvericilik çərç­ivəsində fəaliyyətini­ və öz müştərilərinə ­xidmət göstərməkdə da­vam etdirir.


Onlayn sifarişi

Axtarış

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına uyğun olaraq, fiziki şəxslərin xarici valyutada əsas kredit borclarının devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi ilə əlaqədar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən hazırlanmış güzəşt  kalkulyatoru

 Kalkulyatora daxil ol